KULTAKASVU PLUS, VEHNÄKOE 7: QVARNAKOE NRO 1/2012

 

Elom Oy aloitti 2012 Kultakasvu Plus-tuotteen tutkimukset viljatiloilla lohkoilla joiden pinta-alat olivat useita hehtaareja ja yksittäisen koelohkon pinta-alat olivat suurusluokaltaan 0,5 - 1,0 hehtaaria.

VEHNÄKOE 8: QVARNAKOE NRO 2/2012

 

Vehnäkoetta 7 vastaava viljelykoe Kultakasvu Vehnä (myynnistä jo poistunut tuote) - ja Kultakasvu Plus-peittauksilla toteutettiin Qvarnalla 2012 myös toisella paikkakunnalla. Viljelykokeiden 7 ja 8 välisenä erona oli paikkakunnan lisäksi erilaiset lohkon ominaisuudet ja erilaiset lannoitetypen määrät eli Kultakasvu Vehnä-tuotteella peitatulla alueella 122 kg/typpeä/ha ja Kultakasvu Plussan alueella 91 kg/typpeä/ha.

Vasemmalla olevassa kuvassa on yleisnäkymä Qvarna-lohkosta, jolla viljelykoe toteutettiin vuoden 2012 Kultakasvu Plus-versiolla. Kultakasvu Vehnän (myynnistä jo poistunut tuote) koealueella lannoitetyppeä annettiin 147 kg/ha ja Kultakasvu Plus koealueella 80 kg/ha. Oikeanpuoleisessa yläpuolella olevassa kuvassa näkyy koealueen puintijälki.

Viljelykokeen sivutuotteena tuli esille yllä olevan kuvan mukainen kasvusto, jossa viljelijä oli kylvänyt lohkon loput siemenet lähelle metsän reunaa, jossa myös lannoitteen käyttö oli jäänyt muuta lohkoa alemmalle tasolle. Rajan vasemmalla puolella kylvösiemenet olivat Kultakasvu Plus-tuotteella peitattuja ja oikealla puolella Kultakasvu Vehnä (myynnistä poistunut tuote) -tuotteella peitattuja.

Yläpuolella olevat pylväät osoittavat kokeesta puituja satoja. 67 kg/lannoitetyppilisä hehtaarille lisäsi satoa vain 725 kg/ha. Vasemmanpuoleinen kuva ja koealueiden sadot antoivat vahvan osoituksen siitä, että Kultakasvu Plus-tuotteella oli onnistuttu vaikuttamaan Qvarnan kykyyn tehostaa typen hyödynnettävyyttä.

Viljelykokeen tulokset on esitetty yhteenvetona yllä olevassa taulukossa. Kun lannoitetyppeä on annettu Qvarnalle 147 kg/ha, kasvustolla on ollut käytettävissään kasvuunsa melko runsaasti lannoitetyppeä. Kun lannoitetyppeä on vähennetty 67 kg/ha määrään 80 kg/ha, Kultakasvu Plus tuote on tehostanut kasvuston käytettävissä olevan typen hyödyntämistä jolloin satoeroksi on supistunut 725 kg/ha. ”Yhteenveto kokeista” -sivun taulukon 2 perusteella jo 40 kg/ha lisätypen odotetaan lisäävän vehnällä satoa  600 -  800 kg/ha.

Kuvan keskellä kasvustossa on lannoitetypen ja peittausaineiden käytön raja. 31 kg/typpeä/ha lannoituseron vaikutusta ei ole helppo havaita kuvasta. Punnituksi satoeroksi tuli 120 kg/ha. Myös tästä tuloksesta on pääteltävissä Kultakasvu Plus-tuotteen vaikuttaneen Qvarnan kykyyn tehostaa saatavilla olevan typen hyödyntämistä. Mm. lannoitevalmistajien raportoimien viljelykokeiden mukaan 30 kg/N/ha lannoitetyppilisästä olisi odotettavissa vehnällä suuruusluokaltaan 500 - 600 kg/ha sadon lisäys (taulukko 2, välilehti ”Tulosten yhteenveto”). Alla olevasta taulukosta löytyvät vehnäkokeen 8 tulokset.

Vuoden 2012 viljelykokeet vehnällä antoivat rohkaisevia tuloksia Kultakasvu Plus-tuotteen tavoitellusta ominaisuudesta aktivoida typen hyödyntämistä kasvutapahtumissa. Verrattaessa vuoden 2012 viljelykokeiden tuloksia vuoden 2013 ja 2014 tuloksiin, on hyvä tiedostaa Kultakasvu Plus tuotteen kehittyneen ominaisuuksiltaan vuosittain. Vuosina 2012 - 2014 viljelykokeissa on ollut mukana useampia Kultakasvu Plus-tuotekehitysversioita, joista parhaita tuloksia antaneet kehitysversiot ovat selvinneet jatkoon seuraavien vuosien viljelykokeisiin. Selkeyden vuoksi ja tulosten tulkinnan helpottamiseksi kunkin vuoden parhaasta Kultakasvu Plus-tuotekehitysversiosta on näillä sivuilla käytetty nimeä Kultakasvu Plus tai lyhennettä KK-Plus.

ETUSIVULLE

VEHNÄKOE 1

VEHNÄKOE 2

VEHNÄKOE 3

VEHNÄKOE 4

VEHNÄKOE 5

VEHNÄKOE 6

VEHNÄKOE 9

KAURAKOKEET

OHRAKOKEET

RUISKOE

YHTEENVETOA KOKEISTA