KULTAKASVU PLUS, VEHNÄKOE 6: KEVÄTVEHNÄ QVARNA 2013

 

2013 Qvarna-vehnällä toteutetun viljelykokeen tarkoituksena oli verrata erilaisilla lannoitetasoilla (30/60/90/150 kg/typpeä/ha) Kultakasvu Plus-tuotetta peittaamattomaan kasvustoon/satoon ja Kultakasvu Vehnä-tuotteella peitattuun kasvustoon/satoon (oli myynnissä ennen Kultakasvu Plus-tuotetta). Lisäksi haluttiin saada selville, säilyisikö Kultakasvu Plus-tuotteen synnyttämä aktivointi siemenissä talven yli.

Kokeiden 1, 2 ja 3 hehtaarisadot on havainnollistettu pylväsdiagrammilla.

 

Edellä esitettyjen kolmen kokeen lisäksi tähän viljelykokeeseen sisältyneiden muiden kokeiden tulokset on esitetty taulukossa 2 ja sen alapuolella olevassa pylväsdiagrammissa.

 

TAULUKKO 2

Yleiskuva koealueelta kesäkuussa 2013. Viljelykokeen lohkon ominaisuudet olivat melko haasteelliset vehnälle. Heti kyntösyvyyden alapuolella maaperä on hyvin hapanta pH:n ollessa luokkaa 3. Kasvukautena kokonaissademäärä oli vain 45 mm.

Kuvan kasvustoille (2013) on annettu lannoitetyppeä vain 30 kg hehtaarille. Kuvan rajan vasemmalla puolella on peittaamaton kasvusto, jonka siemeniä ei ole peitattu 2012 Kultakasvu Plussalla (koe 1). Rajan oikealla puolella kasvaa Qvarnaa, jonka siemenet on otettu viljaerästä, joka kasvoi  kesällä 2012 Kultakasvu Plus-tuotteella peitatuista siemenistä - mutta 2013 nämäkin siemenet ovat kylvetty peittaamattomina (koe 3). Oikeanpuoleinen kasvusto on yleisilmeeltään jonkin verran tummemman vihreää ja tasaisemmin kasvanutta. Kuva antaa viitteitä siitä, että kesällä 2012 Kultakasvu Plus-peittauksen seurauksena syntynyt siemenien aktivoituminen näkyy vielä vuoden 2013 kasvustossa. Tätä havaintoa tukee myös koealueilta puidut sadot, joka on esitetty alla taulukossa 1.

 

TAULUKKO 1

Kaikille kolmelle koealueelle on annettu lannoitetyppeä vain 30 kg/ha. Kokeen 3 sadon ollessa 310 kg/ha suurempi kuin kokeen 1 sato, saadaan vahvistusta sille käsitykselle, että vuoden 2012 Kultakasvu Plus peittauksen siemenkantaa vahvistava vaikutus on säilynyt siemenissä talven yli. Kun 2012 Kultakasvu Plus peittauksessa syntynyt hyöty on vahvistettu keväällä 2013 uudella Kultakasvu Plus peittauksella (koe 2), satotaso on parantunut merkittävästi peittaamattomiin (kokeet 1 ja 3) kasvustoihin verrattuna (koe 2).

Kahtena keväänä tehty Kultakasvu Plus peittaus (taulukossa 2 merkitty kokeeksi 2) lisäsi 30 kg/N/ha typpilannoituksella satoa 1430 kg/ha peittaamattomaan kokeeseen 1 verrattuna. Kun Kultakasvu Plus-peittauksien yhteydessä lannoitetyppeä lisättiin määrästä 30 kg/ha määrään 60 kg/ha, sato kasvoi 630 kg/ha (kokeet 2 ja 3). Lisättäessä Plus-peittauksen yhteydessä lannoitetyppeä määrästä 60 kg/ha määrään 90 kg/ha (kokeet 3 ja 4) sato lisääntyi 660 kg/ha. Lisättäessä lannoitetyppeä määrästä 90 kg/ha määrään 150 kg/ha (eli 60 kg/ha typpimäärän lisäys) sato lisääntyi vain 270 kg/ha, kun 150 kg/N/ha typen määrällä vertailuna oli Kultakasvu Vehnä-tuotteella peitatun kasvuston antama sato (kokeet 4 ja 5).

 

Monia eri tekijöitä sisällän pitäneen viljelykokeen tulokset vahvistivat syksyllä 2013 käsitystä Kultakasvu Plus-tuotteen tuotekehitystyössä tehdyn oikeita valintoja typpiresurssien hyödynnettävyyden parantamiseksi.

ETUSIVULLE

VEHNÄKOE 1

VEHNÄKOE 2

VEHNÄKOE 3

VEHNÄKOE 4

VEHNÄKOE 5

VEHNÄKOKEET 7 JA 8

VEHNÄKOE 9

KAURAKOKEET

OHRAKOKEET

RUISKOE

YHTEENVETOA KOKEISTA