KULTAKASVU OHRA PLUS, OHRAKOE 1: TIPPLE PERNIÖ 2015

 

AMK-opinnäytetyönä toteutetussa viljelykokeessa Perniössä 2015 tutkittiin Tipple-ohralla eri peittausaineiden vaikutusta lehtivihreään muodostumiseen, korsien määrään/versoutumiseen, sadon määrään ja laatutekijöihin (valkuais-ainepitoisuus, hehtolitrapaino, DOS-arvot). Lisäksi kokeissa oli muuttujana typpilannoituksen määrä. Alla tulokset on ilmoitettu kokeille, jossa käytettiin lannoitetyppeä 85 kg/ha. Ohrasato oli tarkoitettu käytettäväksi eläinten rehuksi. Kuvassa 1 näkyy osa koealueesta.

KUVA 1

 

Viljelykokeessa peitattiin Tipple-siemeniä paikallisella vesijohtovedellä (2 litraa/100 kg siemeniä), viljelijän valitsemalla suositulla Suomessa käytetyllä peittausaineella (josta on käytetty lyhennettä VVPA), Kultakasvu Ohra (poistuntu myynnistä 2018) -tuotteella ja Kultakasvu Ohra Plus-tuotteella sekä vertailuna oli vielä peittaamattomilla siemenillä kylvetyt koealueet.

 

Kuvan 2 esitetyt lehtivihreämittausten tulokset on mitattu Spud-mittarilla. Tulokset ovat keskiarvoja kultakin koealueelta tehdyistä 60 yksittäisestä mittauksesta. Kuvassa 3 on esitetty korsien lukumäärä kun vastaavasti kultakin koealueelta on kerätty alueen eri kohdista metrin pituisia kasvustonäytteitä 10 kappaletta. 

Kuvasta 4 näkyy puidut sadot (kg/ha, 14% kosteudessa) kun lannoitetyppeä on annettu 85 kg/ha. Ennen kylvöä otetuista maaperänäytteistä mitattu liukoisen nitraatti- ja ammoniumtypen yhteismäärä oli 9,4 kg/ha. Parhaan sadon

(8804 kg/ha) tuotti Kultakasvu Ohra Plus-tuotekehitystuotteella peitatuista siemenistä kasvanut Tipple-kasvusto, joka on kehitetty lisäämällä myynnissä jo aikaisempina vuosina olleeseen Kultakasvu Ohra-tuotteeseen typen hyödyntämistä aktivoivat ominaisuudet.

 

Viljelijän valitsemalla peittausaineella (VVPA) peitatuista siemenistä kasvanut kasvusto tuotti paremman sadon kuin peittaamaton kasvusto. Selvästi alhaisin sato saatiin paikallisella vesijohtovedellä peitatuista siemenistä kasvaneesta kasvustosta. Vesipeittauksessa käytetyn vesijohtoveden määrä oli sama kuin Kultakasvu-tuotteiden peittauksessa suositeltu annostelu (2 litraa/100 kg siemeniä). 

      KUVA 4: Lyhenne ”KK” tarkoittaa sanaa ”KULTAKASVU”

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty eri koealueiden satojen laatuun liittyviä tuloksia. Tipple-ohraa pidetään hyväsatoisena, jonka valkuaispitoisuus on muita yleisimmin viljeltyjä mallasohralajikkeita alhaisempi (Agri-Market).

 

Kohtuullisesta lannoitetypen (85 kg/ha) määrästä - mutta silti korkeasta satotasosta huolimatta - Kultakasvu Ohra Plus-tuotteella peitatuista siemenistä kasvaneiden jyvien valkuaisainepitoisuus oli kohtuullisella tasolla (10,1 %) alkukesän kylmyydestä ja runsaista sateista huolimatta. Kultakasvu-tuotteilla tuotettujen satojen hehtaarikohtaiset valkuaisainesadot olivat korkeita. Hehtolitrapainot olivat myös ohralle hyvällä tasolla. Mitatut DON-toksiiniarvot osoittavat sadon soveltuvan hyvin eläinten ruokintaan.

 

Perinteisellä Kultakasvulla peitatut siemenet olivat tilan edellisen vuoden sadosta, jonka siemenet olivat myös peitattu kylvön 2014 yhteydessä Perinteisellä Kultakasvulla (myynnistä poistuntut tuote). Peittaamattomalla ja vesipeitatulla koealueilla käytetyillä siemeniä ei oltu käsitelty aikaisemmin Kultakasvu-tuotteilla. Perinteisen Kultakasvun perättäiskäytöllä on todennäköisesti ollut myönteinen vaikutus  vuoden 2015 Kultakasvu-satotasoihin.

KUVA 2: Lyhenne ”KK” tarkoittaa sanaa ”KULTAKASVU”

KUVA 3

ETUSIVULLE

OHRAKOE 2

OHRAKOE 3

VEHNÄKOKEET

KAURAKOKEET

RUISKOE

VILJELYKOKEIDEN TOTEUTUS

YHTEENVETOA KOKEISTA